Australian Holstein Friesian pregnant to sexed semen

Australian Holstein Friesian pregnant to sexed semen

Posted in agriculture, Australian holstein Friesian, Australian livestock export